Mokytojų taryba

    Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, klasių auklėtojai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. Mokytojų tarybos pirmininkas yra direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdžius kviečia direktorius arba pavaduotojas. Mokytojų tarybos posėdžiai teisėti, jei dalyvauja daugiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Į posėdį, be tarybos narių, dar gali būti kviečiami vietos ir kitų mokyklų savivaldos atstovai, savivaldybės tarybos atstovai.

    Mokytojų tarybos funkcijos yra:

– priimti sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir laikotarpių;

– aptarti, analizuoti pirmo pusmečio ir mokslo metų pabaigos bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informaciją, kurią pateikia klasių auklėtojai;

– aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

– diskutuoti dėl mokyklos veiklos programos, aptarti ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

– spręsti saugos mokykloje klausimus;

– kurti strateginius mokyklos tikslus atliepiantį mokyklos ugdymo turinį;

– priimti sprendimus dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos;

– nustatyti pasirinkto dalyko, kurso, modulio pakeitimo tvarką;

– nustatyti pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarką.

 

2016-2017m.m. dirbantys mokykloje mokytojai:

 1. S.Grigolienė – mokyklos direktorė
 2. R.Astrauskienė – pradinių kl. mokytoja
 3. N.Stankienė – pradinių klasių mokytoja
 4. R.Žukauskienė – pailgintos d. gr. auklėtoja
 5. T.Norkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja
 6. R.Nevardauskienė – geografijos mokytoja
 7. Violeta Usienė – biologijos mokytoja
 8. D.Pociūtė – kūno kultūros mokytoja
 9. A.Veselienė – muzikos mokytoja
 10. A.Šežikienė – tikybos mokytoja
 11. I.Bertašienė – rusų kalbos mokytoja
 12. I.Ivoškienė – istorijos mokytoja
 13. N.Norkūnienė – logopedė, soc. pedagogė
 14. V.Žeimienė – matematikos mokytoja
 15. A.Čegienė – fizikos mokytoja
 16. S.Krapikienė – užsienio kalbų mokytoja
 17. R.Vėlavičienė – dailės, technologijų mokytoja
 18. L.Želvienė(atostogose)
 19. V.Kuizinienė – bibliotekininkė