Mokyklos taryba


Mokyklos tarybos struktūrą sudaro:

– penki tėvai, renkami tėvų komiteto;

– penki mokiniai, renkami mokinių komiteto (gali būti renkami 8 – 10 klasių mok.);

– penki mokytojai, renkami mokytojų taryboje slaptu balsavimu;

– mokyklos taryba renkama kas dveji metai;

– mokyklos tarybos pirmininkas renkamas tarybos posėdyje (juo negali būti mokyklos direktorius);

– taryba posėdžiauja kartą per mėnesį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių;

– mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

– savivaldybės taryba ar kitos švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kt. mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti  iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;

– mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti ir vietos savivaldos atstovai;

– mokyklos tarybos nuostatus aprobuoja mokyklos taryba.


Mokyklos tarybos funkcijos yra:

– nustatyti mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoti mokyklos veiklos programą, mokyklos nuostatus, mokyklos tarybos nuostatus, mokytojų tarybos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką;

– aptarti siūlymus dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos, papildomojo ugdymo ir renginių organizavimo;

– teikti siūlymus mokyklos direktoriui, vertinti mokyklos vadovų veiklą, pareikšti nuomonę jiems atestuojantis;

– spręsti mokytojų tarybos teikimu moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;

– inicijuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

– skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;

– kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

– sustabdyti kitų mokyklos  savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumų ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.


Mokyklos taryba 2018-2019m.:

Violeta Leistrumienė – mokyklos tarybos pirmininkė;
Urtė Čegytė 9 kl.;
Ernesta Žeimytė 9 kl.
Gabija Žukauskaitė 8 kl;
Laima Stasaitienė, tėvų atstovė;
Rima Žukauskienė, tėvų atstovė;
Laura Želvienė, tėvų atstovė;
Arūnas Griciūnas, tėvų atstovas;
Nelė Norkūnienė, soc. pedagogė;
Valentina Žeimienė, mokytoja;
Regina Astrauskienė, mokytoja;
Audronė Čegienė,  mokytoja;
Violeta Usienė, mokytoja.